Disclaimer

Aansprakelijkheid van Bvba Goossens

De informatie opgenomen op deze website is zorgvuldig en te goeder trouw opgesteld. Anderzijds kan deze informatie niet als exhaustief beschouwd worden, noch wat betreft Bvba Goossens en haar werking, noch wat betreft de uiteenzetting van de wettelijke bepalingen, noch wat betreft de andere onderdelen zonder uitzondering, noch wat betreft de actualiteit van de gegevens.
De bezoeker en/of de gebruiker van deze informatie aanvaardt uitdrukkelijk, door het bezoek en/of het gebruik van de informatie zelf, dat hij de betreffende informatie niet zal inroepen of kunnen inroepen ten aanzien van Bvba Goossens, en/of derden, uit welke oorzaak en met welk voorwerp dan ook. Het gebruik van deze informatie valt onder de exclusieve aansprakelijkheid van de gebruiker; Bvba Goossens is niet aansprakelijkheid voor de schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, voortvloeiend uit het genoemd gebruik, uit welke oorzaak dan ook, noch ten aanzien van de gebruiker, noch ten aanzien van derden.

Links naar andere websites

Indien en voor zover www.bvbagoossens.be links zou bevatten naar andere websites, kan Bvba Goossens in geen enkele mate aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de betreffende websites; noch wat betreft de websites gelinkt aan de gelinkte sites.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

In voorkomend geval, en voor zover persoonlijke gegevens van de bezoeker en/of gebruiker van de site worden ingebracht/geregistreerd, zal deze niet gehanteerd worden dan voor het doel waarvoor de inbrenging/registratie geschiedt.
Conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de bezoeker recht op inzage en verbetering van de verwerkte gegevens alsook de mogelijkheid om het openbaar register te raadplegen. Hiertoe stuurt hij een aangetekend schrijven naar het adres van Bvba Goossens.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde Rechtbank

Alle onderdelen van deze site worden beheerst door het Belgisch Recht. Alleen de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Aarschot zullen bevoegd zijn om enig geschil te beoordelen wat betreft deze website, de inhoud en de informatie erop vermeld, de eraan gelinkte internetsites of -pagina’s, alsmede het gebruik door de bezoeker of een derde.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.